Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Вътрешна Проверка и Поготовка


ИЗРЯДНИ ЛИ СТЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД? 

Кратък Тест за собствена проверка  :

 • Да- Не -Наличие и Коректно водени приложими Инструктажни книги и съпътстваща документация  съобразно изискванията на отрасъла
 • Да- Не -Всички Вътрешно-фирмени нормативни документи по ЗБУТ и съобразно изискванията на отрасъла
 • Да- Не -Комплект инструкции за безопасна работа (съобразно отрасъла
 • Да- Не -Документация по техническа изправност, Правила и инструкции по безопасна работа съобразно изискванията на отрасъла
 • Да-Не -Правила по здравословни и безопасни условия на труд  съобразно изискванията на отрасъла
 • Да- Не -Документация и изготвена качествена и актуална Оценка на риска която обхваща всички работни процеси
 • Да- Не -Актуални Протоколи от лицензирани измервания(ФРС, ел. безопасност) проведени от Лаборатория (Орган за Контрол), Акредитирана от Българска Служба по Акредитация, не по стари от 3 и 1 години за заземителите и осветеността в зависимост от вида.
 • Да-Не -Документация по учредяване и текуща дейност на КУТ - ГУТ
 • Да-Не - Осигуряване на Работно облекло и Лични Предпазни Средства
 • Да- Не -Осигурено Обслужване от Служба по Трудова Медицина
 • Да- Не -Всички задължителни регистри по ЗБУТ и изискванията на отрасъла
 • Да- Не -Проведени задължителни годишни обучения по НАРЕДБА № РД-07-2

Прегледайте тестa. Ако всичко е ДА, означава, че нямате нужда от нашите услуги  - работете спокойно!

Но дори да имате едно НЕ - не се бавете - Вие  имате нужда от


Нашата Услуга - Вътрешна Проверка и Привеждане в съответствие


Цялостна Вътрешна проверка на дейността и документацията  по ЗБУТ и консултиране на длъжностните лице как да водят фирмена документация и провеждат дейността си в съответствие с изискванията на нормативната уредба съобразно спецификата на дейността на фирмата.


Услугата всключва интервю и предоставяне на необходимите образци от документи съобразно отрасъла на фирмата.

Цена на услугата: 39.95* лв.

* Цената е приложенима за повечето фирми с големина до 30 лица и средни рискове като може да варира в зависимост от големината на рисковете за здравето и големината на фирмата.