Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Измервания Фактори Работна Среда 
ОКС Глобал Контрол 

провежда периодични Измервания (Контрол) които работодателите са длъжни да провеждат съгласно изискванията чл. 217 ал.3 от  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 

Физични Фактори на Работната Среда

  • Изкуствено осветление

                   - Осветеност  БДС EN 12464-1

  • Микроклимат -  БДС 14776

                   - Tемпература на въздуха
                   - Oтносителна Влажност на въздуха
                   - Скорост на движение на въздуха

  • Шум - Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006)

                    - Еквивалентно ниво
                    - Дневно ниво на експозиция на шум
                    - Средно седмично ниво на експозиция на шум
                    - Ниво на върхово звуково налягане

 Електро-безопасност и Заземители

  • Импеданс " Zs " на контура "фаза-защитен проводник" - Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26 / 2008
  • Съпротивление на заземители в защитни заземителн и уредби - Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26 / 2008 
  • Съпротивление на заземители в мълниезащитн и заземителни уредби -Наредба   4 (ДВ 6/2011)