Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Служба по Трудова Медицина

 

 

КАК РАБОТИМ НИЕ : БЪРЗО И ЛЕСНО

1. На база брой на личния състав и рисковете на работното място получаваме цена, получаваме договора за СТМ, като плащаме по банков път или на място.

2. Нашият персонал преминава през медицинската приемна на фирмата за медицински преглед и изготвяне на заключение за постъпване съгласно Наредба 3 (25.01.2008). За целта е необходимо да се представи копие от Медицинското за първоначален мед. преглед, издадено от личния лекар или акредитирано медицинско заведение.

При желание да се носят резултатите от задължителните годишни профилактични прегледи проведени съгласно изискванията и по линия на Националната Здравноосигурителна Каса, за да могат резултатите да се отразят като изпълнено изискване за профилатичен преглед съгласно Наредба 3 (когато е приложимо).

3. Заявяваме и участваме в изготвянето на Оценката на риска на работното място , съгласно изискванията на Наредба 3 (25.01.2008),която получаваме на хартиен носител в комплект с примерни вътрешнофирмени документи по ЗЗБУТ (начален комплект).

4. През срока на договора използваме ресурсите и публикуваната актуалната информация свързани с осигуряването на Здравословни и Безопасни условия на труд в клиентската секция на фирмата. Получваме абонамент в системата за електронни новини и актуални събития по е-майл.

 


 

ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СЪГЛАСНО Наредба 3

 

•  Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

•  Консултиране и подпомагане на работодателя за извършването на Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа, като предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.

•  Консултиране и подпомагане на работодателя за провеждането на Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес и предлагане съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд като предлага:

    •  списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

    •  вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;

    •  честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания

•  Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите

•  Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение съгласно изискванията на Наредба 3 (25.01.2008)

•  Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа

•  Медицински преглед на един специалист, който би могъл да бъде зачитан и за профилактичен

•  Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия съгласно изискванията на Наредба 3

•  Изготвяне на ежегодни обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд съгласно минималните изисквания към съдържанието определени в приложение № 5 на Наредба 3 (25.01.2008).

•  Изготвяне на здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 на Наредба 3 (25.01.2008).

•  Участие в изготвянето на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа

•  Подпомагане на работодателя при разработването и предлагането мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск в съответствие с Оценката на Риска;

•  Подпомагане на работодателя при предлагане степенуване по приоритети на мерките, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции, в съответствие с Оценката на Риска;

•  Подпомагане на работодателя при оценката на ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

•  Разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

•  Разработване на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

•  Организиране обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

•  Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

•  Изготвяне на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

•  Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

•  Подпомагане на работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

•  Подпомагане на работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

•  Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.