Решение в Един Център!
Център по Безопаност и Здраве
Ние осигуряваме цялостна услуга за цялосно решаване на въпросите ви по съответствие е ЗБУТ и специфичната норамативна база съобразно отрасъла на Вашата дейност :

  • Вътрешна проверка за съответствие и привеждане на документацията и дейността Ви в съответствие с изискванията за Нормите за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и специфичната нормативна уредба
  • Изготвяне на Експертна Оценка на Риска
  • Акредитирани Измвервания на Факторите на Работната Среда ( Осветеност , Микроклимет, Шум) и по Електро-Безопасност (Импеданс на Контура Фаза-Защитен Проводник, Съпротивление на заземители)
  • Провеждане на дистационни обучения на КУТ, ГУТ, Отговорниците по Безопасност и Здраве, Лицата Провеждащи Инструктаж
  • Обслужване от Служба по Трудова Медицина
  • Застраховане на рисковете Трудова Злополука и Професионална Отговорност
  • Консултиране за спазване нормите за прилагане на здравословни и безопасни условия на Труд

Експресно и с един екип: 

+ Вътрешна проверка по ЗБУТс коригиране на пропуските
+ Привеждане на фирмена документация в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ
+ Провеждане на задължителния периодичен ЛИЦЕНЗИРАН контрол (измерване) на Факторите на Работната Среда и по Електробезопасност
+ Провеждане на онлайн обучение на : Членове на КУТ ГУТ, Длъжностни лица по ЗБУТ, Лица водещи инструктажи съгласно изискванията на РД-07-2 16.12.2009