Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Оценка на Риска
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ РАБОТА ПО СТАНДАРТИТЕ НА ЕС

1. Оценката на Риска при работа ПОДПОМАГА работодателя и на ръководния екип да идентифицират съществуващите опасности при работа на личния състав , които не могат да бъдат предотвратени.

2. Измерват се факторите на работната среда на всяко работно място.

3. Определят се реалните параметри и характеристики на опасностите и рисковете свързани с тези опасности, вероятността за физическо нараняване и/или увреждане на здравето на работниците, служителите и на други застрашени лица.

4. Дефинират се препоръки за изготвяне на Програма за предотвратяване или намаляване на рисковете с цел опазването на здравето и живота на работниците и служителите . 

 

 

НАШИЯТ ПОДХОД

  • Активно сътрудничество със специалисти и ръководители

  • Анкети и разговори със служители и работници по работни места.

  • Измерване факторите на работната среда.

  • Фокус на изследване : Работните процеси, Работното оборудване, Работните помещения, Работните места, Организацията на труда, Използваните суровини и материали както и други странични фактори

  • Анализиране Факторите на работната среда включващи Микроклимат, Прах, Шум, Вибрации, Осветление, Физическо натоварване, Електромагнитни полета, йонизиращи лъчения, Токсични вещества, Подреждане на работното място и помещение, Електричество, Пожари и експлозии, Работа с видеодисплей.

  • Обект на Експертната Оценка на Риска- работни ситуации и действия като работно оборудване, фактори на работната среда, психологически фактори, организация на работата както и други външни фактори.

 

Цени на изготвяне на Оценката на риска съобразно изискванията на Европейската Агенция по Безопасност и Здраве при Работа:

  • За една длъжност от щатното разписание / определено представително работно място с комплект инструкции за безопасна работа- 19.95 лв.
  •  Оценка на риска по Наредба 2 за цялостен строителен обект по етапи на база ПБЗ в комплект с инструкциии по безопасна работа - 159.95 лв.
  •  Оценка на риска по Наредба 2 за малък строителен обект или етап от обект на база ПБЗ в комплект с инструкциии по безопасна работа - 59.95 лв.

 
 За направите заявка, свалете съответната Форма , попълнете я и ни я изпратете.