Решение в Един Център!
Вътрешна Проверка и Поготовка
Оценка на Риска
Измервания Фактори Работна Среда
Служба по Трудова Медицина
Обучения по ЗБУТ
За свяляне
Услуги






Услугите които можем да Ви предоставим :

  • Привеждане в съответствие с изискванията за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
  • Експертна Оценка на Риска
  • Акредитирани Измвервания на Факторите на Работната Среда ( Осветеност , Микроклимет, Шум) и по Електро-Безопасност (Импеданс на Контура Фаза-Защитен Проводник, Съпротивление на заземители)
  • Провеждане на дистационни обучения на КУТ, ГУТ, Отговорниците по Безопасност и Здраве, Лицата Провеждащи Инструктаж
  • Обслужване от Служба по Трудова Медицина
  • Застраховане на рисковете Трудова Злополука и Професионална Отговорност
  • Консултиране за спазване нормите за прилагане на здравословни и безопасни условия на Труд

 





Експресно и с един екип:

+ Вътрешна проверка по ЗБУТс коригиране на пропуските
+ Привеждане на фирмена документация в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ
+ Провеждане на задължителния ЛИЦЕНЗИРАН контрол (измерване ) на Факторите на Работната Среда и по Електробезопасност
+ Провеждане на онлайн обучение на : Членове на КУТ ГУТ, Длъжностни лица